تماس با ما

آدرس:فرودگاه بین المللی مهرآباد پارکینگ ۳ شرکت آریا پرواز ترابر

         فرودگاه بین المللی امام خمینی ترمینال بار شماره ۱۹ شرکت آریا پرواز ترابر

         فرودگاه بین المللی جزیره کیش ترمینال بار جنب درب آهن شرکت آریا پرواز ترابر

کد پستی: ۱۳۸۷۸۳۵۵۸۲

تلفن:  ۵۵۶۷۸۴۹۷ ۲۱ (۹۸+)-۴۴۶۶۱۳۶۹ ۲۱ (۹۸+)

تلفنفکس: ۶۱۰۲۳۷۶۳ ۲۱ (۹۸+)-۵۱۰۰۵۲۷۳ ۲۱ (۹۸+)

پیامک : ۷۵۳۰ ۲۳۸ ۹۹۰ (۹۸+)

ایمیل : info@aryaparvaz-cgo.ir

تماس با مدیر عامل: ۷۸۰ ۵۴۴۵ ۹۱۲ (۹۸+)                    m.aboutorabi@aryaparvaz-cgo.ir

تماس با مدیر فنی: ۶۷۰۹ ۵۶۷ ۹۱۲ (۹۸+)                          T.zolnori@aryaparvaz-cgo.ir

تماس با رئیس هئیت مدیره: ۷۵۳۰ ۲۳۸ ۹۱۲ (۹۸+)           b.aboutorabi@aryaparvaz-cgo.ir